Priority International Consultants Azerbaijan xəritədə

Priority International Consultants Azerbaijan

Bakı, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, 1/3 AZ1000 *** 1 səs

Priority International Consultants Azerbaijan haqqında

"PRIOITY INTERNATIONAL CONSULTANTS AZERBAIJAN" Azərbaycanda neft emalı sənayesinin neft avadanlıqlarının təchizatçısı – lider şirkətlərdən biridir. Bundan başqa, şirkət neft emalı və neft hasilatı üzrə Azərbaycan və xarici podratçılar və subpodratçılar ilə əməkdaşlıq edir. İstehsalçı şirkətlərin – partnyorların, onların istehsal etdikləri avadanlıqların, eyni zamanda təqdim olunan servislərin və xidmətlərin siyahısı aşağıda göstərilmişdir. Quyu avadanlıqları Kanadadan Top – Co və ABŞ – dan Map Oil şirkətləri tərəfindən təqdim olunur. Top-Co təklif edir: - əks klapanlar ilə altlıqlar və əks klapanlar; - sentratorlar; - qzgəc altlıqlar və muftalar; - taxılma avadanlıqlar (tıxaclar); - sement tıxacları; - pilləli sementləmə üçün avadanlıqlar (başlıqlar, muftalar); - qaynaq sentratorları avadanlıqları (sentratorlar, çənbərlər); - stopor muftalar. Map Oil Tools təklif edir: - sementləşdirici pakerlər; - məngənə; - birləşdirici klapanlar; - boru arxası çıxarıla bilən pakerlər; - körpü tıxacları; - çıxarılmayan istismar olunan pakerlər; - hidrodağıdıcı plastlar üçün kompozit tıxaclar; - hidravlik əkin alətləri; - istismar termo davamlı pakerlər; - rotorlar НКТ, tutqaclar, TAC-B. Neft avadanlıqları ABŞ - dan UPCO şirkəti və Power Flow International Sales, Inc. Şirkəti tərəfindən təqdim olunur. UPCO bunları təklif edir: - nasos ştanqları; - nasos ştanqları üçün qarmaqlar; - birləşdirici muftalar. Power Flow International Sales, Inc. təklif edir: - ilkin mühərriklər (elektromühərriklər, dizel və qaz ilə daxili yanma mühərrikləri); - tullantıya qarşı preventorlar; - quyu avadanlıqları; - birləşdirici muftalar; - fontan armaturları və ehtiyat hissələri; - neft separatoru; - qaz separatoru; - pardaxlama ştokları; - nasos ştanqları. Digər təyinatlı avadanlıqların siyahısı: - quyu avadanlıqları; - firtlər; - ekranlar; - vtulkalar; - roliklər; - paz kəmərləri; - müxtəlif klapanlar. ABŞ – dan Gardner Denver şirkəti təklif edir: - hava üfürücüləri; - Basma ventilyatorlar; - kompressorlar; - quru sökmə ilə birləşdirici muftalar; - yanacaq qida sistemləri; - ejektorlar; - yükləmə qolu; - nasoslar; - nasosların təmir siyirtməsi; - vakuum nasosları; - nasos sistemləri; - nasosların ehtiyat hissələri; - çən avadanlıqları; - avto sisternlər; - transmissiya. ABŞ – dan American Pacific Rubber, İnc. şirkəti təklif edir: - rezin alətlər; - latun və ya metal alətlər; - tullantıya qarşı preventorlar; - pardaxlanmış ştok fiksatorları; - ehtiyat və dəyişik hissələr; - kipgəclər. ABŞ – dan Kimray, İnc. şirkəti təklif edir: - yüksək və aşağı təzyiqli klapanlar (drossel, ayırıcı və ötürücü); - sərfiyyat sayğacı; - maye nizamlayıcılar, - temperatur nizamlayıcıları; - təbii qaz qurutma sistemi üçün nasoslar. ABŞ – dan Westco International Consulting, Inc. şirkəti təklif edir: - nasos – kompressor və lift borular üçün elevatorlar; - əhatələnmiş borular üçün açarlar; - açıq borular üçün açarlar; - bağlı borular üçün açarlar; - qida bloku; - ştoklar; - spayderlər. Amühədislik avadanlıqları İspaniyadan Ega Master S.A., Almaniyadan EWM Group, Böyük Britaniyadan Ulva İnsulation Systems Ltd., İsveçrədən SKF, Almaniyadan TKD, Hi-Lite Aluminium Concrete Support Systems şirkətləri təqdim edir. Ega Master S.A. təklif edir: - kəlbətinlər; - elektrik baxımdan təhlükəsiz, elektro – texniki alətlər; - santexnika alətləri; - qısqaclar; - qayka açarları; - ayırıcı açarlar; - çıxarılan dişli çarx; - başlıqlar; - çıxarıcılar; - itiağız kəlbətin; - vintaçan; - kernerlər; - suvandlar; - qığılcımsız alətlər; - təzyiq alətləri; - titandan maqnit olmayan alətlər. EWM Group təklif edir: - qaynaq apparatları; - qızdırıcılar; - qaynağa sərf olunan materiallar; - qaynaq alətləri; - qaz qaynağı üçün apparatlar; - səthlərin emalı; - avtomatlaşdırma; - mexanizasiya. Ulva Insulation Systems Ltd. təklif edir: - izolyasiya materialları; - birləşdirilmiş izolyasiya materialları; - pardaxlama və izolyasiya olunmuş qeyri metallar; - panel komponentlər; - özü birləşən örtüklər; - pardaxlama; - hermetizasiya materialları; - bərkidicilər; - birləşdirici material; - ara qatlar. SKF təklif edir: - bütün növ podşipniklər; - sürtkü materialları; - bərkidicilər; - podşipniklərin montajı və demontajı üçün avadanlıqlar; - muftalar; - sənaye transmissiyası üçün nəzərdə tutulan məhsullar; - valların uyğunluğunu yoxlamaq üçün avadanlıqlar. TKD təklif edir: - elastik nəzarət kabelləri; - qaldırıcı – konveyerlər üçün kabellər; - məlumatların ötürülməsi üçün kabellər; - robot texnikası və buksirləyici zəncirlər üçün kabellər; - servo – kabellər; - termiki davamiyyətli kabellər; - stasionar montaj üçün kabellər; - şlanq formalı rezin kabellər. Hi-Lite Aluminium Concrete Support Systems təklif edir: - taxta qəliblər; - alüminium dayaq sistemləri; - alüminium dayaq modullu ramalar; - alüminium modullu dayaqlar; - teleskopik alüminium formalar; - meşələrin qurulması sistemi; - alüminium tirlərdən divar panelləri; - körpülərin tikintisi üçün taxta qəliblər; - tunnellərin tikintisi üçün taxta qəliblər; - körpü dayaqların tikintisi üçün taxta qəliblər; - dirəklər və tirlər; - hərəkətli dayaqlar ilə uçucu formalar; - özü qalxan hidravlik sistemlər; - tirli örtük sistemləri üçün taxta qəliblər.