Səbail Maşınqayırma Zavodu xəritədə

Səbail Maşınqayırma Zavodu

Bakı, Səbail rayonu, Ömər Faiq Nemanzadə küçəsi, 37 AZ1023 *** 1 səs

Səbail Maşınqayırma Zavodu haqqında

1937-ci ildәn Volodarski adına maşınqayırma zavodu kimi fәaliyyәt göstәrmiş, 31 oktyabr 2001-ci ildәn «Sәbail maşınqayırma zavodu» Törәmә Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti adlandırılmışdır.Zavod istehsal etdiyi mәhsullara Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq vә Fövqәladә Hallar Nazirliyindәn texniki tәhlükәsizlik sertifikatları almışdır. Zavodda BS İSO 9001-2008 tәlәblәrinә cavab verәn Keyfiyyәti İdarәetmә Sistemi tәtbiq olunaraq Beynәlxalq Sertifikatlaşdırma Orqanı «Moody İnternational» tәrәfindәn sertifikatlaşdırılıb. Mәhsullar әsasәn xüsusi frez dәzgahlarında emal olunur.Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Türkmәnistan, Özbәkistan.Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:«Sәbail maşınqayırma zavodu» TASC-dә 38 nәfәr işçi çalışır.

İstehsal etdiyi mәhsullar

  • qazma vә qoruyucu borular üçün tipli maşın açarları;
  • qazma boruları üçün әl açarları;
  • gövdәli elevatorlar;
  • tipli kәsikli asma açarları;
  • ştanqfırladıcı; quyu kameraları;
  • alәtlәr kompleksi;
  • borututan;
  • ehtiyyat hissәlәri.