BASF Caspian Yapı Kimyasallar Sənaye xəritədə

BASF Caspian Yapı Kimyasallar Sənaye

H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, Sumqayıt AZ5022 *** 1 səs

BASF Caspian Yapı Kimyasallar Sənaye haqqında

BASF Caspian Yapı Kimyasallar Sənaye 31 mart 2006-cı ildә tәsis edilmişdir.İstehsal etdiyi mәhsullar:Beton әlavәlәri vә inşaat kimyәvi materialları.“BASF Kaspian YKS” MMC-nin mәhsulları Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır. Müәssisәnin mәhsulları Türkiyә istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsi ilә istehsal edilir.