Azvirt xəritədə

Azvirt

Bakı, Bakıxanov qəsəbəsi, Sabunçu rayonu, Bəşir Bünyatov küçəsi, 26B AZ1000 *** 1 səs

Azvirt haqqında

"AzVirt" Azәrbaycanın әn böyük vә tanınmış yol tikinti şirkәtlәrindәn biridir. Yarandığı tarixdәn başlayaraq 20 ilə yaxın müddәt әrzindә "AzVirt" regionda nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün getdikcә artan tәlәblәri qarşılamaq mәqsәdi ilә sürәtlә böyüyüb vә fәaliyyәt dairәsini genişlәndirib. Hal-hazırda "AzVirt" aşağıdakı xidmәtlәr üzrә ixtisaslaşıb:

  • Avtomobil yollarının tikintisi, yenidәnqurulması vә tәmiri.
  • Körpülәrin, yol ötürücülәrinin vә digәr süni qurğuların tikintisi, yenidәnqurulması vә tәmiri.
  • Hava limanları üçün terminalların, uçuş-enmә zolaqlarının, sükan yollarının vә perronun tikintisi, yenidәnqurulması vә tәmiri.
  • Tikinti materiallarının istehsalı.
  • Layihәlәndirmә işlәri.

"AzVirt" müştәrilәrinә çöl-axtarış (geodeziya), layihәlәndirmә vә tikinti işləri daxil olmaqla kompleks xidmәtlәr tәqdim edir.
Zәngin iş tәcrübәsi vә yüksәk keyfiyyәt standartlarına nail olmaqla, "AzVirt" regionun әn böyük tikinti layihәlәrindә baş podratçı kimi iştirak edir.

Azvirt  yol tikinti şirkәti

Şirkәt tikdiyi avtomobil yollarının yüksәk beynәlxalq tәlәblәrә cavab vermәsi üçün ilk növbәdә dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәrinin bu sahәdә yüksәk elmi nailiyyәtlәri vә qabaqcıl tәcrübәsini öyrәnәrәk öz fәaliyyәtindә tәtbiq edir. "AzVirt" Azәrbaycanda ilk dәfә olaraq qırmadaş-mastikalı vә polimerli asfaltbeton qarışığını tәtbiq edәn şirkәtdir. İstehsal edilәn asfaltbetonun tәrkibindә aktivlәşdirilmiş mineral tozlardan istifadә edilir. Şirkәtin mәqsәdi bütün texniki, iqtisadi vә estetik parametrlәri nәzәrә alaraq müştәrini tәlәblәrini qarşılamaq üçün әn yaxşı hәll yollarını tapmaqdır. Dürüstlük vә sәmimi iş әlaqәlәrinә әsaslanaraq, eyni zamanda yüksәk keyfiyyәtli iş vә peşәkarlıq nümayış etdirәrәk, Şirkәt әmәkdaşlıq anlayışını daim yüksәk tutur.

2006-cı ildәn başlayaraq "AzVirt", “Şәmkir-Qazax”, “Böyük Şor dairәsi-Heydәr Әliyev Beynәlxalq Hava limanı-Mәrdәkan-Bilgәh”, “Bilgәh-Novxanı-Sumqayıt”, “Buzovna-Mәrdәkan-Qala”, “Qala-Pirallahı”, “Qәbәlә-Ağdaş (km 0,0÷22,0)” avtomobil yollarının yenidәnqurulması, “Dövlәt Bayrağı Meydanına gedәn yolun әsaslı tәmiri” layihәlәrini vә bu layihәlәr çәrçivәsindә bir sıra körpü vә tunellәri (Sabunçu körpüsü, Suraxanı qovşağındakı körpü, Hava limanı qovşağındakı körpü, Binә qovşağındakı asma körpü, Mәrdәkan yol qovşağında körpü vә tunel, Buzovna qovşağında tunel vә yol ötürücüsü, Kardiologiya Mәrkәzinin qarşısındakı tunel vә s.), yeraltı vә yerüstü piyada keçidlәrini tikmәklә ölkәmizdә avtomobil yolları şәbәkәsinin inkişaf etdirilmәsinә öz layiqli töhfәsini verir.