Intellekt Evi xəritədə

Intellekt Evi

Bakı, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, 92 AZ1000 *** 0 səs

Intellekt Evi haqqında

"İntellekt evi"nin әsas vəzifəsi intellektual hәrәkata yardım etmәk, intellektual oyunların keçirilmәsi üçün uyğun şәraitin yaradılması, intellektual hәrәkat iştirakçıları arasında mehriban mühitin və әmәkdaşlıq abu-havasının yaradılmasıdır.
"İntellekt evi"- intellektual klub deyil. İntellektual oyunlarla әlaqәdar klubların vә bu tip fəalların layihәlәrini hәyata keçirәcәyi meydançadır. Biz öz fәaliyyәtimizlә klubları әvәz etmәyә çalışımırıq. Biz hәr hansı mәhdudiyyәtlәr qoymuruq. Bizim qapımız intellektual oyunların inkişafı, onların genişlәnmәsi üçün bu sahәdә bizimlә әmәkdaşlığa hazır olan bütün klub vә insanlara acıqdır.