Elektron Hesablama Maşınlar zavodu xəritədə

Elektron Hesablama Maşınlar zavodu

Bakı, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti AZ1029 *** 1 səs

Elektron Hesablama Maşınlar zavodu haqqında

Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodu SSRİ Nazirlər Sovetinin 5 may 1972-ci il tarixli, 944 nömrəli qərarı ilə yaradılmış, tikintisi 1972-1986-cı illərdə aparılmışdır.1993 – 2005-ci illərdə Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin tərkibində fəaliyyət göstərmişdir.
2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindədir.Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodu yaradıldığı zaman vahid seriyalı (EC-1010-1061) elektron-rəqəm hesablama maşınlarının tərkibinə daxil olan elektron və elektromexaniki qurğuların hazırlanması üzrə ixtisaslaşmışdı.

Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodunun fəaliyyət istiqamətləri

 • Elektron aparatların və qurğuların istehsalıElektromexaniki və mexaniki qurğuların istehsalıElektrik avadanlıqlarının istehsalı
 • Elektrotexniki qurğuların və su təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin istehsalı
 • Lokomotivlərin avtomatik bloklarının istehsalı
 • Sənaye və məişət cihazlarının istehsalı
 • Ağac emalı
 • Texnoloji tərtibatların və alətlərin hazırlanması

EHM zavodunun texnoloji imkanları aşağıdakılardır:

Mexaniki yığma sahəsi:

 • müxtəlif materiallardan olan detalların mexaniki emalı
 • dairəvi şlifləmə
 • qaz mühitində yarımavtomat qaynaqlama

Karkas ştamplama və qaynaqlama:

 • pressləmə soyuq ştamplama
 • arqon-qövs qaynağı
 • qövs qaynağı
 • qaz qaynağı
 • Metalların, alətlərin və tərtibatların termiki emalı
 • Əlvan metalların, rezin və plastik kütlələrin tökülməsi və emalı
 • Ağac emalı

Qalvanik emal:

 • misləmə
 • kimyəvi oksidləmə
 • sinkləmə
 • xromlama
 • anodlama
 • passivləşdirmə
 • Lak-boya ilə örtükləmə.

Alət istehsalı:

 • ştampların və pres qəliblərinin istehsalı
 • alət və tərtibatların hazırlanması
 • Qeyri-standart avadanlıqların hazırlanması

Metroloji nəzarət:

 • zərbə və rəqsi sınaq parametrlərinin təyin edilməsi
 • elektrik və radioelektrik ölçmələri
 • kütlə, qüvvə və təzyiq ölçmələri
 • sürət, təcil və zaman ölçmələri
 • iqlim və metroloji sınaqlar.