Atef xəritədə

Atef

Bakı, Suraxanı rayonu, Suraхanı qəsəbəsi, İlqar Məmmədov küçəsi, 1 AZ1042 *** 1 səs

Atef haqqında

Müәssisә 1962-ci ildәn etibarәn fәaliyyәt göstәrmәyә başlamışdır.İstehsal etdiyi mәhsullar:Yağ transformatorları, gәrginlik transformatorları, komplekt transformator,yarımstansiyaları, stabilizatorlar vә s.Mәhsullar dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә İSO 9901-2000 vә İSO 22000 sertifikatlarını, eyni zamanda Azәrbaycan, Rusiya vә Ukraynanın müvafiq qurumlarından uyğunluq sertifikatı almışdır.Mәhsullar Almaniya, İsveçrә, Türkiyә vә s. istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.Mәhsulların ixrac olunduğu ölkәlәr:Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Türkiyә, Qazaxıstan, Türkmәnistan, Gürcüstan vә s.
ölkәlәrә ixrac olunur.